Zistenie prístupového kódu cez preukaz

Táto stránka slúži na zistenie, aký máte pridelený prístupový kód do Integrovaného informačného a komunikačného systému UK (IIKS UK). Tento kód sa v súčasnosti používa na prístup k externým informačným zdrojom z prostredia mimo siete univerzity.

Vložte prosím Vaše meno a priezvisko (bez titulov), dátum narodenia (v tvare deň.mesiac.rok), číslo Vášho preukazu zamestnanca, resp. študenta a číslo licencie ISIC, resp. ITIC, ak máte preukaz tohto typu. Všetky údaje uveďte tak, ako sú vytlačené na Vašom preukaze. Následne stlačte tlačidlo "Vyhľadať".

Počnúc akademickým rokov 2011/2012 Univerzita Komenského vydáva nové preukazy, ktoré majú oproti starým zmenený vizuál, vrátane umiestnenia čísla preukazu a čísla ISIC/ITIC. Venujte prosím tomuto faktu pozornosť.

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Číslo čipu preukazu (SNR)
Číslo ISIC, resp. ITIC

Preukazy vydávané od akademického roka 2011/2012:

 

Preukaz ISIC od roku 2011
Preukaz zamenstnanca od roku 2011

 

 

Preukazy vydávané do akademického roka 2010/2011 vrátane:

 

Preukaz ISIC do roku 2011
Preukaz zamenstnanca do roku 2011

Pri preukazoch s vizuálom ITIC, Externý študent a Dôchodca je umiestnenie príslušných údajov analogické.